PRIVACYBELEID

Mad Pianos Venlo, gevestigd aan Parade 19, 5911 CA Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.madpianosvenlo.nl
Parade 19
5911 CA Venlo
+31 6 30209830
Djino Snijtsheuvel is de Functionaris Gegevensbescherming van Mad Pianos Venlo Hij/zij is te bereiken via djino@madpianosvenlo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mad Pianos Venlo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Djino@madpianosvenlo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mad Pianos Venlo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Mad Pianos Venlo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mad Pianos Venlo) tussen zit. Mad Pianos Venlo gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mad Pianos Venlo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

maximaal een aantal dagen van reservering tot bezoek restaurant.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mad Pianos Venlo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mad Pianos Venlo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mad Pianos Venlo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Djino@madpianosvenlo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mad Pianos Venlo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mad Pianos Venlo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Djino@madpianosvenlo.nl

 

INFORMATIE OPMERKING MET BETREKKING TOT PERSOONLIJKE GEGEVENSVERWERKING VOOR UITNODIGINGEN

1. De identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

 

1.1. Identiteit en de contactgegevens van de controller:

Mad Pianos Venlo

Address: Parade 19, Venlo 5911 CA, Netherlands

Public phone: +31 77 390 5248

Bedrijfsregistratienummer : 59841761

BTW-nummer : NL 1597.74.433.B02

Functionaris voor gegevensbescherming : Djino Snijtsheuvel (hierna de “Controller”).

1.2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming is mogelijk beschikbaar op de website van de controller, voor zover deze binnen de controller werd (verplicht) te worden aangesteld als controller voor gegevensbescherming.

 

2. Doeleinden (en gerelateerde rechtsgrondslag) van de verwerking (en)

2.1. De Verwerkingsverantwoordelijke zal verwerken uw persoonlijke gegevens (de “persoonlijke gegevens”), namelijk de voornaam, de achternaam, het e-mailadres en het telefoonnummer, in voorkomend geval, om u uitnodigingen te sturen (de “uitnodigingen”) en uitnodigingen voor herinneringen (“Uitnodigingenherinneringen”), om online te bestellen bij de Verwerkingsverantwoordelijke (ook genoemd in deze notitie met gegevensinformatie “u” of “uw” of de “betrokkene”), om de stappen te nemen om een contract met u te sluiten de controller. Een eerste herinneringsuitnodiging (de ‘eerste herinneringsuitnodiging’) wordt binnen zeven dagen na het verzenden van de uitnodiging verzonden, als u na het verzenden van de uitnodiging niet online bij de restaurants heeft besteld. Een tweede herinneringsuitnodiging (de ‘tweede herinneringsuitnodiging’) wordt binnen 14 dagen na het verzenden van de eerste herinneringsuitnodiging verzonden als u niet online bij de restaurants heeft besteld na het verzenden van de uitnodiging en de eerste herinneringsuitnodiging. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de uitnodigingsherinnering (en) die nog niet zijn verzonden, altijd intrekken door naar de verstrekte link te gaan en / of door een e-mail te sturen naar de controller in deze zin en / of op een andere manier toegestaan door de toepasselijke wettelijke regelgeving.

2.2.   De Verwerkingsverantwoordelijke zal uw persoonlijke gegevens ook verwerken in compatibele, gerelateerde en gecorreleerde doeleinden met de bovengenoemde.

2.3. Uw persoonlijke gegevens (elektronische contactgegevens) die zijn verstrekt in het kader van de verkoop van een product of dienst, kunnen worden gebruikt voor direct marketing (ongevraagde communicatie) met betrekking tot vergelijkbare producten of diensten. U kunt uw toestemming altijd intrekken door naar de verstrekte link te gaan en / of door een e-mail te sturen naar de controller in deze zin en / of op een andere manier toegestaan door de toepasselijke wettelijke voorschriften.

2.4. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande en voor de duidelijkheid, kunnen uw (elektronische contactgegevens) gegevens worden gebruikt door de controller en / of de leveranciers van producten en / of diensten om u directmarketingcommunicatie te sturen (ongevraagde communicatie, voor producten of diensten die niet vergelijkbaar zijn met die in het kader waarvan u uw gegevens heeft verstrekt), zolang u uw toestemming hebt gegeven voor dergelijke doel. U kunt uw toestemming altijd intrekken door naar de verstrekte link te gaan en / of door een e-mail te sturen naar de controller in deze zin en / of op een andere manier toegestaan door de toepasselijke wettelijke voorschriften.

2.5. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens ook in alle andere gevallen waar dit nodig is voor de doeleinden van de legitieme belangen die worden nagestreefd door de Verwerkingsverantwoordelijke of door een derde partij, voor zover toegestaan door de geldende wettelijke voorschriften.

2.6. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden waarvoor u de ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven.

 

3. Juridische basis van de verwerking

De rechtsgrondslag van de verwerking is artikel 6, lid 1, letter a), b) en c), en, vooral in het geval van direct marketing, letter f) , uit Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, vanaf 27 april 2016 (in deze informatieve nota de “verordening” of “GDPR” genoemd), namelijk:

(a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; < / span>

(b) verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een partij is of om stappen te ondernemen op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het aangaan van een contract;

…………..

(f) verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die worden nagestreefd door de controller of door een derde partij … ”.

Voor zover maximaal toegestaan door de geldende wettelijke voorschriften, kan de verwerking van persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden worden uitgevoerd voor een legitiem belang, rekening houdend met in aanmerking genomen is er een relevante en adequate relatie tussen de betrokkene en de controller. De legitieme belangen die door de controller worden nagestreefd, zijn voornamelijk de mogelijkheid om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de controller.

 

4. Ontvangers of categorieën ontvangers van de persoonlijke gegevens

4.1. De ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zullen worden verstrekt worden bekendgemaakt zijn de (sub) verwerkers die uw persoonsgegevens verwerken voor de bovengenoemde doeleinden, naargelang het geval.

4.2. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande en voor de duidelijkheid, worden uw persoonlijke gegevens verzonden naar de volgende categorieën ontvangers, voor de doeleinden vermeld in art. 2.1. en 2.2.:

4.2.1. Uw persoonlijke gegevens worden naar de verwerker (s) gestuurd ) dat is / zijn uw persoonsgegevens verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden.

4.2.2. Het e-mailadres (sen), en indien van toepassing, zal worden overgedragen aan leveranciers van e-mailverificatie om te worden gevalideerd, wat betekent dat het e-mailadres (sen) zal worden geverifieerd om te controleren of die e-mailadressen functioneel zijn om potentiële bounces van e-mail te voorkomen.

4.2.3. Het telefoonnummer, indien en wanneer in voorkomend geval, zal het worden overgedragen aan providers van telefoonnummerverificatie om te worden gevalideerd, wat betekent dat het telefoonnummer zal worden geverifieerd om er zeker van te zijn dat die telefoonnummers functioneel zijn om potentiële sms-bounces te voorkomen.

4.2.4. Uw persoonlijke gegevens worden opnieuw verzameld verwijderd uit het adresboek van de Verwerkingsverantwoordelijke door het adresboek bulk ophalen van contactpersonen van middlewareproviders om te worden verzonden naar de (Sub) Verwerker (s) die uw persoonlijke gegevens verwerkt / verwerken voor de bovengenoemde doeleinden.

4.2.5. De achternaam, de voornaam en het (de) e-mailadres (sen) worden, indien van toepassing, overgebracht naar de e-mail messenger-operators om de e-mailuitnodigingen te verzenden en de uitnodigingen voor e-mailherinneringen.

4.2.6. De achternaam, de voornaam en het telefoonnummer, indien van toepassing, worden (opnieuw) verzonden via SMS-messenger-operators om de SMS-uitnodigingen en de Uitnodigingen per sms-herinnering.

4.2.7. Uw persoonlijke gegevens worden verzonden om te worden opgeslagen door de gegevensopslagproviders. & nbsp;

 

5. Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen of een internationale organisatie

5.1. Een eventuele doorgifte of een set van de overdracht van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie vindt alleen plaats onder een van de volgende voorwaarden:

(a ) de betrokkene heeft uitdrukkelijk ingestemd met de voorgestelde overdracht, nadat hij op de hoogte was gebracht van de mogelijke risico’s van dergelijke overdrachten voor de betrokkene vanwege het ontbreken van een adequaatheidsbesluit en passende waarborgen;

(b) de overdracht is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en de controller of de implementatie van precontractuele maatregelen genomen op verzoek van de betrokkene;

(c) de overdracht is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een oplichterij traktaat gesloten in het belang van de betrokkene tussen de verwerkingsverantwoordelijke en een andere natuurlijke of rechtspersoon;

(d) de overdracht is nodig om belangrijke redenen van algemeen belang;

(e) de overdracht is noodzakelijk voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

(f) de doorgifte is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van andere mensen te beschermen, wanneer de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is om toestemming te geven;

(g) het bestaan van een adequaatheidsbesluit volgens de verordening;

(h) het bestaan van passende waarborgen, waaronder bindende bedrijfsregels overeenkomstig de verordening;

5.2. Uw persoonlijke gegevens worden overgedragen (aan de subverwerkers) naar de volgende landen, die volgens de GDPR, als volgt:

5.2.1. Het e-mailadres (sen), indien en zoals in voorkomend geval, zal worden overgedragen aan leveranciers van e-mailverificatie (bijv. & nbsp; Kickbox Inc., gevestigd in Texas – VS) om te worden gevalideerd, wat betekent dat de e-mailadressen worden geverifieerd om er zeker van te zijn dat dat e-mailadres ( es) zijn functioneel om potentiële e-mailbounces te voorkomen.

5.2.2. Het telefoonnummer , indien van toepassing, zal worden overgedragen aan providers van telefoonnummerverificatie (bijv. Twillio Inc gevestigd in Californië – VS.). om te worden gevalideerd, wat betekent dat het telefoonnummer wordt geverifieerd om er zeker van te zijn dat die telefoonnummers functioneel zijn om te voorkomen dat potentiële sms-berichten worden teruggestuurd.

5.2.3. Uw persoonlijke gegevens worden opgehaald uit het adresboek van de controller door het adresboek in bulk op te halen van middlewareproviders van contacten (bijv. Cloud Copy, Inc. d / b / a CloudSponge.com, gevestigd in Californië, VS) in volgorde & nbsp; worden verzonden naar de (Sub) Verwerker (s) die uw persoonlijke gegevens verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden.

5.2.4. De achternaam, de voornaam en het (de) e-mailadres (sen) worden, indien van toepassing, overgebracht naar de e-mail messenger-operators (bijv. Peaberry Software Inc. d / b / a Customer.io gevestigd in Oregon – VS) om de e-mailuitnodigingen en de e-mailherinneringsuitnodigingen te verzenden.

5.2.5. De achternaam, de voornaam en het telefoonnummer, in voorkomend geval, zijn ( opnieuw verzonden via SMS-messenger-operators (op het moment dat de huidige versie Twilio Inc. is gevestigd in California – USA) om de SMS-uitnodigingen en de SMS-herinneringsuitnodigingen te verzenden.

5.2.6. Uw persoonlijke gegevens worden verzonden om te worden opgeslagen door de gegevensopslagproviders (bijv. Amazon Inc. d / b / a Amazon AWS- Oregon – USA).

 

6. De periode waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen / De criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen.

Your & nbsp; Persoonsgegevens worden bewaard totdat u zich verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens (voor ongevraagde communicatie), of in het geval dat het verplicht is om een maximale vaste termijn vast te stellen volgens de toepasselijke wettelijke voorschriften, voor een periode van 10 jaar of een ander periode reeds aangenomen / gecommuniceerd door & nbsp; de Verwerkingsverantwoordelijke, wat het eerst komt, maar niet korter is dan de periode die is bepaald door de geldende wettelijke voorschriften.

In het geval dat de persoonlijke gegevens werden verzameld en voor andere doeleinden en / of een andere rechtsgrondslag, blijven de persoonlijke gegevens bewaard gedurende de periode die voor dergelijke doeleinden is vastgesteld en / of wettelijke basis, voor het geval een dergelijke periode langer is dan de bovengenoemde.

7. Verplichting om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

De betrokkene is niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken voor de bovengenoemde doeleinden.

De weigering om (bepaalde) (persoonlijke) gegevens te verstrekken zal / kan (als gevolg van het niet nakomen van de verplichting om respectieve gegevens te verstrekken) leiden tot de onmogelijkheid om de uitnodigingen en de herinneringsuitnodigingen te verzenden .

Zonder de algemeenheid van het voorgaande aan te tasten en voor de duidelijkheid:

i) Indien de voor- en achternaam niet zijn opgegeven, worden deze niet verstrekt, de voor- en achternaam verschijnen niet in de uitnodigingen en de uitnodigingen voor herinneringen en verschijnen alleen de bijnaam die u hebt opgegeven;

ii) Als het e-mailadres niet is opgegeven, De controller kan je geen uitnodigingen en uitnodigingen voor herinneringen sturen via e-mail;

iii) Als het telefoonnummer niet is opgegeven, kan de controller je geen uitnodigingen en de uitnodigingen voor herinneringen sturen via SMS.

 

8. Recht op toegang door de betrokkene

8.1. De betrokkene heeft het recht om te verkrijgen van de Bevestiging door de controller van het al dan niet verwerken van persoonlijke gegevens over hem of haar, en, in dat geval, toegang tot de persoonlijke gegevens en de volgende informatie:

(a) de doeleinden van de verwerking;

( b) de betreffende categorieën van persoonsgegevens;

(c) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, in het bijzonder ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

(d) waar mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;

(e) het bestaan van het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene of om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;

(f) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(g) waar de persoonlijke gegevens niet worden verzameld van de betrokkene, alle beschikbare informatie over hun bron;

(h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in de verordening en, althans in die gevallen, zinvol informatie over de betrokken logica, evenals de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

8.2. Wanneer persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land of een internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.

8.3. De controller zorgt voor een kopie van het persoonlijke gegevens worden verwerkt. Voor alle andere door de betrokkene gevraagde kopieën kan de controller een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten. Wanneer de betrokkene het verzoek langs elektronische weg indient en tenzij anderszins verzocht door de betrokkene, wordt de informatie verstrekt in een veelgebruikte elektronische vorm.

8.4. Het recht om een kopie te verkrijgen waarnaar wordt verwezen in paragraaf 8.3 heeft geen nadelige invloed op de rechten en vrijheden van anderen.

9. Recht op rectificatie

De betrokkene heeft het recht om zonder onnodige vertraging de rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens over hem of haar te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

 

10. Recht op verwijdering (‘recht om vergeten te worden’)

10.1. De betrokkene heeft het recht om zonder onnodige vertraging van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens over hem of haar te wissen, en de Verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

(a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;

( b) de betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd, wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van de toestemming van de betrokkene voor het verwerken van persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

(c) de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking, op gronden met betrekking tot zijn of haar bijzonderheid situatie, in overeenstemming met de verordening, en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden en wanneer er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;

(d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

(e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;

(f) de persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind, in overeenstemming met de verordening .

10.2. Waar de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en is verplicht op grond van paragraaf 10.1 om de persoonsgegevens te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, inclusief technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door dergelijke verwerkingsverantwoordelijken van alle links naar of kopie of replicatie van die persoonlijke gegevens.

10.3. Paragrafen 10.1 en 10.2 zijn niet van toepassing voor zover verwerking nodig is:

(a) om het recht van vrijheid van meningsuiting en informatie mation;

(b) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist door het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang of bij de uitoefening wordt uitgevoerd van de officiële autoriteit berust bij de controller;

(c) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig de verordening;

(d) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden in overeenstemming met de verordening, voor zover het in punt 10.1 bedoelde recht waarschijnlijk onmogelijk maakt of de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking ernstig schaden, of

(e) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 

11. Recht op beperking van verwerking

11.1. De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke beperking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

(a) de betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode waardoor de controller de juistheid kan verifiëren van de persoonsgegevens;

(b) de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene is tegen de wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

(c) de controller heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze zijn vereist door de betrokkene voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

(d) de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke ituatie, in overeenstemming met de verordening, in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de controller die van de betrokkene overschrijven.

11.2. Wanneer de verwerking is beperkt op grond van paragraaf 11.1, zullen dergelijke persoonlijke gegevens, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Unie of van een lidstaat.

11.3. Een betrokkene die een beperking van de verwerking heeft verkregen overeenkomstig paragraaf 11.1 wordt door de controller geïnformeerd voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

 

12. Kennisgevingsverplichting met betrekking tot rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke communiceert elke rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van verwerking uitgevoerd in overeenstemming met paragraaf 9, paragraaf 10.1. en paragraaf 11 aan elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene over die ontvangers als de betrokkene daarom vraagt.

 

13. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

13.1. De betrokkene heeft het recht om de persoonlijke gegevens over hem te ontvangen of hij, die hij of zij aan de Verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en heeft het recht om die gegevens zonder belemmering door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke aan de Verwerkingsverantwoordelijke waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, indien :

(a) de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een contract; en

(b) de verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd.

13.2. Bij het uitoefenen van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig paragraaf 13.1 heeft de betrokkene het recht om de persoonlijke gegevens die rechtstreeks van de ene controller naar de andere worden verzonden, waar technisch mogelijk.

13.3. De uitoefening van het in lid 13.1 van dit artikel bedoelde recht laat artikel 17 onverlet. Dat recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak die in het algemeen belang is vervuld of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de vluchtleider is verleend.

13.4. Het in paragraaf 13.1 bedoelde recht heeft geen nadelige invloed op de rechten en vrijheden van anderen.

14. Recht op bezwaar

14.1. Op elk moment heeft de betrokkene het recht om bezwaar aan te tekenen, op redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, met het oog op de verwerking, met het oog op de legitieme belangen die de Verwerkingsverantwoordelijke of een derde nastreeft, van hem betreffende persoonsgegevens, inclusief profilering op basis van die bepalingen. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet langer tenzij de Verwerkingsverantwoordelijke dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene overschrijven of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

14.2. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen voor een dergelijk doel, waaronder profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

14.3 . Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, worden de persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden langer verwerkt. In het geval dat de betrokkene kiest voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing, afzonderlijk en zonder enige verbinding met een andere actie, inclusief door het activeren van een acceptatieknop met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing, de nieuwste persoonlijke gegevens die op enigerlei wijze worden verstrekt, worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden.

14.4. Ten laatste op het moment van de eerste communicatie met de betrokkene, het recht waarnaar in paragraaf 14.1 wordt verwezen. en 14.2. wordt expliciet onder de aandacht van de betrokkene gebracht en duidelijk en afzonderlijk van andere informatie gepresenteerd.

14.5. In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, kan de betrokkene zijn of haar recht op bezwaar via geautomatiseerde middelen met gebruikmaking van technische specificaties uitoefenen.

14.6. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden in overeenstemming met de verordening, moet de betrokkene om redenen met betrekking tot zijn of haar specifieke situatie, heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van algemeen belang wordt uitgevoerd.

 

15. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

15.1. De betrokkene heeft het recht om niet onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die juridische gevolgen voor hem of haar heeft of hem of haar op soortgelijke wijze aanzienlijk beïnvloedt.

15.2. Paragraaf 15.1. is niet van toepassing als de beslissing:

(a) is nodig voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder;

(b) is geautoriseerd door de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen en waarin ook is vastgelegd passende maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen; of

(c) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

15.3. In de gevallen bedoeld in de punten a) en c) van paragraaf 15.2., de gegevensbeheerder neemt passende maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, in ieder geval het recht om tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing.

 

16. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

16.1. Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke verhelpen, heeft elke betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van zijn of haar gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk, indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot hem of haar in strijd is met de verordening.

16.2. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend is ingediend, informeert de klager over de voortgang en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig artikel 17.

 

17. Recht op een effectief rechtsmiddel tegen een toezichthoudende autoriteit

17.1. Onverminderd enig ander administratief of niet-gerechtelijk beroep heeft elke natuurlijke of rechtspersoon recht op een effectief rechtsmiddel tegen een wettelijk bindend besluit van een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot hen.

17.2. Onverminderd andere administratief of niet-gerechtelijk rechtsmiddel, heeft elke betrokkene het recht om een effectief rechtsmiddel in te stellen wanneer de toezichthoudende autoriteit die op grond van de verordening bevoegd is, een klacht niet behandelt of de betrokkene niet binnen drie maanden informeert over de voortgang of het resultaat van de overeenkomstig artikel 16 ingediende klacht.

17.3. De procedure tegen een toezichthoudende autoriteit wordt aanhangig gemaakt. de gerechten van de lidstaat waar de toezichthoudende autoriteit is gevestigd.

17.4. Indien een procedure wordt aangespannen tegen een beslissing van een toezichthoudende autoriteit die is voorafgegaan door een advies of een beslissing van de afwikkelingsraad in het coherentiemechanisme, stuurt de toezichthoudende autoriteit dat advies of die beslissing door naar de rechtbank.

 

18. Recht op een effectief rechtsmiddel tegen een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker

18.1. Onverminderd enig beschikbaar administratief of niet-gerechtelijk rechtsmiddel, met inbegrip van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig de verordening, heeft elke betrokkene het recht op een effectief rechtsmiddel wanneer hij of zij van mening is dat zijn of haar rechten op grond van de verordening zijn geschonden als gevolg van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in strijd met de verordening.

18.2. Procedures tegen een voor de verwerking verantwoordelijke of een verwerker worden aanhangig gemaakt bij de gerechten van de lidstaat waar de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker een vestiging heeft. Een andere mogelijkheid is dat een dergelijke procedure aanhangig wordt gemaakt bij de rechtbanken van de lidstaat waar de betrokkene zijn of haar gewone verblijfplaats heeft, tenzij de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker een overheidsinstantie is van een lidstaat die handelt in de uitoefening van zijn openbare bevoegdheden.

 

19. Vertegenwoordiging van betrokkenen

19.1. De betrokkene heeft het recht om een niet-for- winstorganisatie, organisatie of vereniging die naar behoren is opgericht in overeenstemming met de wetgeving van een lidstaat, wettelijke doelstellingen heeft die in het algemeen belang zijn en actief is op het gebied van de bescherming van betrokkenen & # 39; rechten en vrijheden met betrekking tot de bescherming van hun persoonsgegevens om namens hem of haar de klacht in te dienen, de in de artikelen 16, 17 en 18 bedoelde rechten uit te oefenen en het recht op vergoeding als bedoeld in de verordening op zijn of namens haar in de wetgeving van de lidstaten.

19.2. De lidstaten kunnen bepalen dat elke orgaan, organisatie of vereniging als bedoeld in lid 19.1 van dit artikel, heeft onafhankelijk van het mandaat van een betrokkene het recht om in die lidstaat een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is overeenkomstig artikel 16 en de in de artikelen 17 en 18 bedoelde rechten uit te oefenen indien zij van mening is dat de rechten van een betrokkene krachtens de verordening zijn geschonden als gevolg van de verwerking.

 

20. Recht op schadevergoeding en aansprakelijkheid

20.1. Iedereen die materiële of immateriële schade heeft geleden als gevolg van een inbreuk op de verordening, heeft recht op vergoeding van de Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker voor de geleden schade.

20.2. Elke verwerkingsverantwoordelijke is betrokken bij de verwerking aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door verwerking die in strijd is met deze verordening. De verwerker is alleen aansprakelijk voor de schade die door de verwerking wordt veroorzaakt wanneer hij niet heeft voldaan aan de verplichtingen van de verordening die specifiek op verwerkers is gericht of wanneer hij heeft gehandeld buiten of in strijd met de wettelijke instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

20.3. De controller of verwerker is vrijgesteld van aansprakelijkheid op grond van paragraaf 20.2 als hij bewijst dat hij op geen enkele manier verantwoordelijk is voor het evenement waardoor de schade ontstaat.

20.4. Waar meer dan één controller of processor, of beide een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker, zijn betrokken bij dezelfde verwerking en waar zij zich bevinden, overeenkomstig de punten 20.2. en 20.3, verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door verwerking, wordt elke controller of processor aansprakelijk gesteld voor de volledige schade om een effectieve vergoeding van de betrokkene te garanderen.

20.5. Wanneer een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker overeenkomstig paragraaf 20.4. de volledige schade heeft vergoed, heeft die verwerkingsverantwoordelijke of verwerker het recht om van de andere verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die bij dezelfde verwerking betrokken zijn, dat deel van de vergoeding dat overeenkomt met hun deel van de verantwoordelijkheid voor de schade, in overeenstemming met de voorwaarden in paragraaf 18.2.

20.6. Gerechtelijke procedures voor de uitoefening van het recht op schadevergoeding worden aanhangig gemaakt bij de volgens de wet van de in 18.2 bedoelde lidstaat bevoegde gerechten.

 

21. Withdrawal of the consent

Waar de verwerking is gebaseerd op: i) de toestemming van de betrokkene voor het verwerken van zijn / haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; of ii) de toestemming van de betrokkene voor het verwerken van bepaalde speciale persoonsgegevens voor een of meer gespecificeerde doeleinden, behalve wanneer de wetgeving van de Unie of de lidstaten bepaalt dat het verbod om speciale persoonsgegevens te verwerken niet door de betrokkene mag worden opgeheven, de gegevens de proefpersoon heeft het recht om de toestemming op elk moment in te trekken, zonder de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking te beïnvloeden.

Voor alle duidelijkheid, de intrekking van de toestemming zal geen invloed hebben op de verwerking van de persoonsgegevens op basis van een andere rechtsgrondslag.

 

22. Diversen

22.1. U heeft alle rechten die in deze informatieve nota worden genoemd, evenals alle andere rechten genoemd in de verplichte wettelijke voorschriften die van kracht zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

22.2. Jouw rechten vermeld in de huidige informatienota kan worden uitgeoefend volgens de verordening en alle andere toepasselijke wettelijke voorschriften die van kracht zijn.

22.3. Alle verzoeken en / of verzoeken die u naar de controller stuurt om uw rechten uit te oefenen, kunnen schriftelijk worden ingediend, per aangetekende brief die naar het hoofdkantoor van de controller wordt gestuurd en / of per e-mail op het e-mailadres voor contact van de Verwerkingsverantwoordelijke en / of via enige andere manier van communicatie vermeld in de geldende wettelijke voorschriften.

22.4. De betrokkene kan volgens bovengenoemde vragen, met name kosteloos, toegang vragen tot en rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, beperking van de verwerking van persoonsgegevens, gegevensoverdraagbaarheid en de uitoefening van het recht van bezwaar en ook het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die leidt tot juridische gevolgen die hem of haar betreffen of die hem of haar op significante wijze beïnvloeden, maar ook in verband met de inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens.

22.5. De termen die in deze informatienota worden gebruikt, hebben de betekenis die in de Voorschriften is gedefinieerd, tenzij de context anders vereist, of hierin anders is bepaald.